1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van By Juul gevestigd te Eijsden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van By Juul op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. By Juul behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door By Juul erkend.

By Juul garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
In het kader van de regels van de koop op afstand zal By Juul bestellingen altijd binnen 7 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van By Juul zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door By Juul geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de By Juul genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Inpandige brievenbussen van jaren 30 huizen zijn vaak kleiner. By Juul verstuurt met standaard brievenbusdozen, op A4 of A5-formaat. De klant is zelf verantwoordelijk ervoor dat dit door de betreffende brievenbus past. Indien dit niet past, komt het pakket retour en dient de klant opnieuw verzendkosten te betalen. De klant kan op voorhand doorgeven dat er wellicht problemen zullen ontstaan, dan zorgt By Juul voor een andere verzendwijze.

3. Prijzen

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief 21% btw.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

Producten die niet op maat gemaakt zijn kunnen geruild of geretourneerd worden, binnen 14 dagen na levering, zonder opgaaf van reden. De retourkosten zijn voor rekening van de klant en verzending is voor eigen risico.

Producten die op maat gemaakt zijn kunnen niet geretourneerd worden.
Stickerproducten en houtproducten zijn altijd op maat gemaakt, doordat eigen vorm/kleur en tekst hierbij worden aangepast. Ingekochte artikelen zijn geen maatwerk en acceptabel om te retourneren, mits in originele verpakking en ongebruikt.


5. Gegevensbeheer

Wanneer u een bestelling plaatst bij By Juul worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. By Juul houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

By Juul respecteert de privacy van de gebruikers van www.By-Juul.nl en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie

By Juul garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van By Juul komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. By Juul is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan By Juul) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan By Juul. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan By Juul schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bewaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door By Juul gegrond worden bevonden, zal By Juul naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van By Juul en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van By Juul) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van By Juul gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van By Juul voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. By Juul is niet aansprakelijk voor schade aan oppervlakten waar stickers op geplakt worden.

By Juul is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet leidinggevend personeel.


7. Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt By Juul zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden By Juul slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van By Juul gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

By Juul kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen By Juul en een klant komt tot stand nadat een bestelling/opdracht door By Juul op haalbaarheid is beoordeeld.

By Juul behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen (foto`s tekeningen etc) of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op By Juul gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

By Juul is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van By Juul alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

By Juul behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is By Juul gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien By Juul bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

By Juul is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. Stickers van vinyl bevatten plaksel en het is mogelijk dat er plaksel achter blijft op de ondergrond waar de sticker op geplakt wordt. Het is ook mogelijk dat er een deel van de ondergrond mee komt bij het verwijderen van de sticker. By Juul is in beide gevallen niet aansprakelijk voor ontstane schade aan de ondergrond of het object waar de sticker op geplakt is. Schade door het gebruik van onze producten is voor eigen risico van de klant. Mogelijke risico`s op schade aan ondergronden of oppervlaktes worden gemeld bij het desbetreffende product.

12. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle door By Juul aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij By Juul zolang de afnemer de vorderingen van By Juul uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van By Juul wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

De door By Juul geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan By Juul of een door By Juul aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin By Juul haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht By Juul zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan By Juul.

Op alle ontwerpen van By Juul rust auteursrecht, vastgelegd bij CC Proof. Het is niet toegestaan om ontwerpen of afbeeldingen van By Juul te gebruiken, na te maken of te verkopen, tenzij schriftelijk afgesproken.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen By Juul en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht kennis, tenzij By Juul, er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 ByJuul | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel